Stadgar

Stadgar

Fastställda 9 juni 1996


Paragraf 1

Släktföreningen har till ändamål att sammanhålla släktens medlemmar,

att ur en av föreningens bildade släktfond stödja föreningens medlemmar och fattiga studentbegåvningar inom släkten,

att förvalta donationsmedel, som kan bli föreningen anförtrodda,

att gynna släktforskning rörande ätten.


Paragraf 2

Medlemskap i föreningen vinnes av varje medlem av ätten och av person, som kan härleda släktskap med ättens kvinnosida genom inbetalning till föreningen av stadgad årsavgift. Före 21 års ålder utgår ingen avgift.


Paragraf 3

Föreningens angelägenheter avgörs av släktmöte, där medlemmar som fullgjort betalningsskyldighet till föreningen, äger en röst. Röstning genom fullmakt får ske för högst tre medlemmar. Vid lika röstetal avgör lotten. Efter samma grunder förrättas val.


Paragraf 4

Vid ordinarie släktmöte skall följande ärenden förekomma:

1.Föredragning av föregående mötes protokoll

2.Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser

3.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

4.Beslut om avgifter till föreningen

5.Beslut i anledning av vid mötet väckta förslag

6.Beslut om tid och plats för nästa möte

7.Val av styrelse och revisorer jämte suppleanter att fungera till nästa släktmöte.


Vid släktmöte skall föras protokoll, som undertecknas av ordföranden och justeras av två vid mötet valda justeringsmän.


Paragraf 5

Föreningens löpande göromål sköts av styrelsen, som skall bestå av tre ledamöter, vilka bland sig utse ordförande, sekreterare och kassör. De två förstnämnda befattningarna må kunna uppdragas åt en och samma person. Något arvode skall icke utgå för dylika uppdrag. Såsom styrelsens beslut skall gälla den mening, som flertalet företräder. Vid lika röstetal har ordföranden avgörandet. Vid styrelsesammanträden föres protokoll, som undertecknas av sekreteraren och justeras av ordföranden. Styrelsen har att kalla till släktmöte vart femte år eller då styrelsen finner det påkallat. Den har att verka för en livlig anslutning till föreningen, att bevaka släkten rätt och bästa mellan släktmötena, att bistå föreningsmedlemmarna med råd och dåd samt att svara för att föreningens tillgångar göras räntebärande och placeras på ett betryggande sätt. Redovisning för styrelsens förvaltning skall avgivas och av revisorerna granskas till varje släktmöte.


Paragraf 6

Avgifter, som inflyta från föreningens medlemmar, skall tillföras släktfonden i den mån de icke tagas i anspråk till utgifter, som föreningen beslutat om. Till samma fond skall även läggas gåvor och donationsmedel såvitt ej bestämts att särskild fond skall upprättas.

Utdelning ur släktfonden bör äga rum först sedan fonden uppgått till

100.000 kronor om icke särskilda förhållanden är för handen.


Paragraf 7

Föreningen är oupplöslig så länge ätten består. Om ätten skulle upphöra skall föreningens medel tillfalla något välgörande ändamål.


Paragraf 8

För ändring av dessa stadgar fordras beslut av släktmöte med minst två tredjedelars majoritet och skall i kallelse till släktmöte, där förslag till ändring skall komma under behandling, detta särskilt meddelas.